28.10.2016 07:10

Междинен доклад за дейността на Чистота-Искър ЕООД, гр. София през третото тримесечие на 2016 г.

Видян 1290 пъти | Коментари 0
Гласували 0 рейтинг: 0.0000
много слаба слаба добра много добра страхотна
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

 
"ЧИСТОТА-ИСКЪР" ЕООД, ГР. СОФИЯ е създадено на 1 юни 1998 г., по Решение на Софийски градски съд, регистрация по ф.д. № 2207/1998 г. Дружеството е със седалище и адрес на управление в гр. София 1528 бул. „Искърско шосе“ 2. Едноличен собственик на капитала на дружеството е Столичен Общински Съвет.
По решение на Столичен Общински Съвет още с основаването си през 1998 г. "ЧИСТОТА-ИСКЪР" ЕООД започва своята дейност като оператор на депото за неопасни отпадъци в кв. “Суходол”.
През 2005 г. към основната дейност на дружеството се включва и балиране на битови отпадъци, съхранение и транспортиране на опаковани бали с битови отпадъци.

По решение на Столичен Общински Съвет още с основаването си през 1998 г. "ЧИСТОТА-ИСКЪР" ЕООД започва своята дейност като оператор на депото за неопасни отпадъци в кв. “Суходол”.    С Решение № 317/28.06.2012 г. Столичен общински съвет изменя и допълва предмета на дейност, както следва: „Събиране и извозване на битови отпадъци до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, почистване на улични платна и други територии за обществено ползване, вкл.зимно и лятно улично почистване със собствена и наета механизация, изграждане, експлоатация, поддръжка, мониторинг, рекултивация и следексплоатационни грижи на депа, инсталации и съоръжения за третиране и обезвреждане на отпадъците; управление и организиране на дейности, свързани с повторна употреба, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци за постигане целите, съгласно общинските програми за управление на дейностите по отпадъците; експлоатация на обществени тоалетни; внос и износ, отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, ремонт и сервизно обслужване на автокрана и специализирана комунална техника, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон”.
От самото основаване на дружеството през 1998 г. се извършва депониране на неопасни отпадъци. Освен в експлоатацията, има опит и в изграждането на депа и други съоръжения за третиране на отпадъци. Дружеството осъществява дейностите по управление на отпадъци, сметосъбиране и сметоизвозване по райони, разделно събиране и транспортиране на отпадъци с цел оползотворяване и депонирането им с цел обезвреждане за да се предотврати, намали и ограничи вредното им въздействие. Цялостно управление по изграждане на диги и нива за депониране и складиране на доставените смесени битови отпадъци на депо Богров, както и максимално ефективното им насочване. Извършване на дейности по техническа и биологична рекултивация на депо Суходол по договор за Възлагане с цел максимално ефективното улавяне и производство на електроенергия от когенеративна инсталация. Почистване на реки, речни корита, междублокови пространства, отсечки и регули, отстраняване на паднали дървета, премахване на наноси, отстраняване на натрупвания по канализационни шахти и отпушване, косене и поддържане на паркове и градини.
     През разглеждания период „Чистота-Искър” ЕООД успешно поддържа
сертифицирането си по ISO 9001 : 2008 (БДС EN ISO 9001 : 2001) „Системи за управление на качеството. Изисквания” и ISO 14001 : 2004”Системи за управление на околната среда. Изисквания и указания за ползване” .Внедрена е и се поддържа „Система за Управление на Здравето и Безопасността при работа BS OHSAS 18001:2007». Сертифицирано по ISO 9001: 2008 и 14001 : 2004, BS OHSAS18001:2007, дружеството изпълнява политика по качество, околна среда и здраве и безопасност при работа. През 2016 г.” Чистота-Искър” ЕООД  продължава  регистрацията си в Камарата на строителите.

 

2.    Важни събития за “ЧИСТОТА-ИСКЪР” ЕООД, настъпили за периода от началото на финансовата година до края на третото тримесечие на 2016 г.


На 23.06.2016 г. с Решение № 422 от 23.06.2016 г. Столичен общински съвет (едноличния собственик на капитала):
1.    Приема заверения, съгласно изискванията на Търговския закон, годишен финансов отчет на дружеството към 31.12.2015 г.;
2.    Приема бизнес-плана на „ЧИСТИТА-ИСКЪР” ЕООД за периода 2016 г. – 2018 г.
3.    Освобождава от отговорност за 2015 г. Илко Александров Чанков, освободен от длъжността управител на „ЧИСТИТА-ИСКЪР” ЕООД с Решение 91 по Протокол 5 от 17.12.2015 г. на Столичен общински съвет.
    
На 29.06.2016 г. със заявление Г2 дружеството е заявило за обвяване в Търговския регистър към Агенция по вписвания годишен финансов отчет към 30.06.2015 г. Към датата на изготвяне на настоящия документ годишният финансов отчет на дружеството към 31.12.2015 год е обявен и е в процес на обработка  в Търговския регистър.

За отчетния период дружеството следва поставените цели и задачи като важни моменти са изпълненията на предмета на дейността по сключените договори с възложители и доставчици.
По сключени договори със Столична община, “ЧИСТОТА-ИСКЪР” ЕООД в качеството си на ИЗПЪЛНИТЕЛ извършва следните дейности:

 • експлоатация на Депо за неопасни отпадъци, кв. Суходол, гр. София;

 • рекултивация на втори етап на Депо за неопасни отпадъци, кв. Суходол, гр. София;

 • експлоатация на инсталация за сортиране на битови отпадъци, разположена на входа на Депо за неопасни отпадъци, кв. Суходол, гр. София;

 • транспортиране на балирани битови отпадъци до депа за обезвреждане
 • зимно поддържане и почистване на пътища
 

3. Влияние на важните събития за „ЧИСТОТА-ИСКЪР” ЕООД, настъпили през третото тримесечие на 2016 г. върху резултатите във финансовия отчет


Съгласно неодитирания междинен финансов отчет на “ЧИСТОТА-ИСКЪР” ЕООД, изготвен по формите на НСС към 30.09.2016 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 8 300 хил. лв. спрямо 9 694 хил. лв. за същия период на 2015 г., което представлява спад на нетните приходи от продажби с 16.8 %.
Към 30.09.2016 г. “ЧИСТОТА-ИСКЪР” ЕООД отчита печалба, преди облагане с данъци в размер на 1 586 хил. лв., което представлява спад с 21,27 % спрямо печалбата, преди облагане с данъци за същия период на 2015 г., която е на стойност 1 923  хил. лв.
Намалените приходи и резултат съпоставим със същия период на 2015 година е поради намаляване обема на работа и последващото спиране на сепариращата инсталация в депо Суходол ,която е реализирала около 30% от приходите на дружеството за съответния период за 2015 г. Приходите само от тази дейност към 30.09.2015 г. са в размер на  3 366 хил. лева.


5. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено „ЧИСТОТА-ИСКЪР” ЕООД през останалата част на финансовата година

 Дружеството е изложено на следните по-важни рискове:

СИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ

На общи (или т. нар. “систематични”) рискове са изложени всички стопански субекти в рамките на една държава и изразяват възможността за негативни промени в икономиката и бизнес климата като цяло. Промените на макроикономическо равнище рефлектират върху реалния и финансовия сектор. Компаниите, изложени на систематичните рискове, не подлежат на превантивни мерки срещу предотвратяването им. От друга страна, постоянното наблюдение и анализиране на състоянието на икономиката и на бизнес климата в страната могат да бъдат надлежна превенция за минимизиране на последствията от този вид рискове.
„ЧИСТОТА-ИСКЪР” ЕООД осъществява дейността си на територията на Република България, поради което от основно значение за Дружеството са икономическото състояние и перспективите за развитие на страната.

ОБЩ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ РИСК


На заседание по паричната политика, проведено на 8 септември 2016 г. Управителният съвет на Европейската централна банка направи оценка на данните за икономиката и финансите, предоставени след неговото заседание през юли, и обсъди новите макроикономически прогнози на експертите от ЕЦБ за еврозоната. Оценка за състоянието на икономиката и финансите към датата на заседанието на Управителния съвет на ЕЦБ от 8 септември 2016 г.:
През третото тримесечие на 2016 г. продължава сдържаният растеж на световната икономика. В бъдеще се очаква той постепенно да се възстановява. Ниските лихвени проценти, подобряващите се условия на пазарите на труда и повишаващото се доверие подкрепят перспективите за развитите икономики независимо от това, че несигурността, породена от референдума в Обединеното кралство за членството му в ЕС, ще се отрази неблагоприятно върху търсенето в тази страна. По данни от Икономически бюлетин на ЕЦБ, бр. 6/2016, икономическото възстановяване в еврозоната продължава. През второто тримесечие на 2016 г. БВП в реално изражение на еврозоната нараства на тримесечна база с 0,3 % след увеличение с 0,5 % през първото тримесечие. Растежът е подкрепян от нетния износ, както и от все така положителния принос на вътрешното търсене. Постъпващите данни сочат, че през третото тримесечие на 2016 г. растежът ще достигне темп близо до наблюдавания през второто тримесечие.
Управителният съвет на ЕЦБ очаква икономическото възстановяване да продължи да се осъществява с умерен, но устойчив темп. Очаква се фискалната политика на еврозоната да бъде леко експанзионистична през 2016 г. и да остане като цяло неутрална през 2017 г. и 2018 г. Все пак обаче икономическото възстановяване в еврозоната се очаква да се забави поради все още пониженото външно търсене (свързано отчасти с несигурността, породена от резултата от референдума в Обединеното кралство), наложителните корекции на балансите в редица сектори и бавното осъществяване на структурните реформи. Предвижда се БВП в реално изражение да нарасне годишно с 1,7 % през 2016 г., с 1,6 % през 2017 г. и с 1,6 % през 2018 г. В сравнение с макроикономическите прогнози на експертите от юни 2016 г. прогнозата за растежа на реалния БВП е ревизирана надолу.
Международният валутен фонд (МВФ) повиши прогнозите си за икономическия растеж на България за настоящата и следващата година. Според шестмесечния доклад на фонда World Economic Outlook, публикуван на 04.10.2016 г., брутният вътрешен продукт (БВП) на страната ще нарасне с до 3,0 % през 2016 г. и 2,8 % през 2017 г. Предишните прогнози на МВФ от април бяха за растеж от 2,3 % и през двете години.
Основните рискове пред развитието на българската икономика, според експертите на МВФ са влошаващата се демографска картина, както и големите икономически и социални дисбаланси между отделните региони в страната.
На 06.10.2016 г. Министерството на финансите публикува Есенната макроикономическа прогноза*. Според прогнозата на МФ, българската икономика се очаква да отбележи реален ръст от 2.6 % през 2016 г., като основен принос за растежа според прогнозата на МФ ще има вътрешното търсене (потребление и инвестиции). Очаква се благоприятната динамика при частното потребление, отчетена през първото полугодие на 2016 г., да се запази до края на годината, а спадът при публичните разходи да се забави значително. За 2016 г. инвестициите се очаква да забавят своя ръст до 3.7 % както поради по-слабото нарастване на запасите и частните инвестиции в сравнение с първото полугодие на годината, така и заради спада на капиталовите разходи на правителството, който се дължи на преминаването към новата финансова рамка 2014-2020 г. за финансиране на програмите от фондовете на ЕС. Външният сектор ще има положителен принос към растежа на БВП, близък до отчетения за полугодието на годината (0.6 пр.п.).
През 2017 г. растежът на БВП се очаква слабо да се забави до 2.5 %. Принос за по-ниския ръст ще има по-слабото външно търсене, което ще се отрази в забавяне на растежа на износа до 3.9 % при очакван ръст от 4.4 % през 2016 г. По отношение на инвестициите в основен капитал се очаква ускорение на растежа до 1.1% поради прекъсване на негативната тенденция при публичните капиталови разходи и запазване на положителната динамика при частните инвестиции. За периода 2018 - 2019 г. се очаква постепенно ускоряване на растежа на БВП до 2.7%. Вътрешното търсене ще бъде водещо за растежа както по линия на потреблението, така и на инвестициите. По-високият ръст на вътрешното търсене ще се отрази в ускорено нарастване на вноса, в резултат на което приносът на нетния износ ще продължи да намалява, а в края на прогнозния период се очаква нулев принос към растежа на БВП.
През отчетното тримесечие Българската народна банка (БНБ) публикува доклада с индивидуални банкови данни за резултатите от Прегледа на качеството на активите (ПКА) и Стрес теста (СТ) на българската банкова система. Основни изводи от доклада на БНБ са, че банковата система в България остава добре капитализирана, след отразяване на резултатите от Прегледа на качеството на активите, с капиталово съотношение на базовия собствен капитал от първи ред от 18.9 %, значително над регулаторния минимум от 4.5%. Резултатите на отделните банки показват, че капиталовата адекватност на всяка една банка остава над задължителния регулаторен минимум.
По данни на НСИ през септември 2016 г. общият показател на бизнес климата запазва нивото си от предходния месец. Съставният показател „бизнес климат в промишлеността” нараства с 1.0 пункт в сравнение с август, което се дължи на по-благоприятните очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. През септември съставният показател „бизнес климат в строителството” се увеличава с 1.4 пункта в резултат на оптимистичните оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно” се покачва с 0.6 пункта в сравнение с август, което се дължи на подобрените оценки на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията. През септември съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите” намалява с 3.6 пункта  в резултат на изместване на оценките и очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията от „по-добро” към запазване на „същото”.

ИНФЛАЦИОНЕН РИСК

Инфлационният риск представлява всеобщо повишаване на цените, при което парите се обезценят и съществува вероятност от понасяне на загуба от домакинствата и фирмите.
Според НСИ индексът на потребителските цени за юли 2016 г. спрямо юни 2016 г. е 101.0 %, т.е. месечната инфлация е 1.0 %. Инфлацията от началото на годината (юли 2016 г. спрямо декември 2015 г.) е минус 0.2 %, а годишната инфлация за юли 2016 г. спрямо юли 2015 г. е минус 0.2 %. Средногодишната инфлация за периода август 2015 - юли 2016 г. спрямо периода август 2014 - юли 2015 г. е минус 0.8 %.
Индексът на потребителските цени за август 2016 г. спрямо юли 2016 г. е 100.0 %, т.е. месечната инфлация е 0.0 %. Инфлацията от началото на годината (август 2016 г. спрямо декември 2015 г.) е минус 0.2 %, а годишната инфлация за август 2016 г. спрямо август 2015 г. е минус 0.3 %. Средногодишната инфлация за периода септември 2015 - август 2016 г. спрямо периода септември 2014 - август 2015 г. е минус 0.8 %.
Индексът на потребителските цени за септември 2016 г. спрямо август 2016 г. е 99.5%, т.е. месечната инфлация е минус 0.5%. Инфлацията от началото на годината (септември 2016 г. спрямо декември 2015 г.) е минус 0.7%, а годишната инфлация за септември 2016 г. спрямо септември 2015 г. е минус 0.6%. Средногодишната инфлация за периода октомври 2015 - септември 2016 г. спрямо периода октомври 2014 - септември 2015 г. е минус 0.8%.
Макроикономическите прогнози за еврозоната на експертите на ЕЦБ от септември 2016 г. предвиждат годишна ХИПЦ инфлация от 0,2 % през 2016 г., 1,2 % през 2017 г. и 1,6 % през 2018 г. Прогнозата за ХИПЦ инфлацията е в общи линии без промяна спрямо макроикономическите прогнози на експертите в Евросистемата от юни 2016 г.
Съгласно Есенната макроикономическа прогноза на Министерство на финансите, публикувана на 06.10.2016 г., през 2016 г. годишният темп на инфлация остава отрицателен, като отчита известно ускорение през първото полугодие най-вече по линия на спада в цените на енергийните стоки и храните и поевтиняване на комуникационните услуги. Основните рискове за прогнозата за инфлацията на МФ са по-скоро в низходяща посока, като се свързват най-вече с по-голям от очаквания спад в международните цени на суровия петрол и другите основни суровини в условията на сравнително ниско търсене в световен мащаб. Също така, евентуално по-нисък растеж на вътрешното търсене ще окаже задържащ ефект върху нарастването на цените на нехранителните стоки и услугите. От друга страна, ограничено предлагане на някои храни в международен план във връзка с неблагоприятни климатични явления може да предизвика по-висока инфлация в страната. Обсъжданото към момента споразумение между страните от ОПЕК за намаляване на предлагането на суров петрол също би довело до по-бързо възстановяване на международните цени на суровината.

Инфлацията за периода 01.01.2016 г. – 30.09.2016 г. е следната:
                   
Месец    % на инфлацията
Януари 2016 г.    0.00 %
Февруари 2016 г.    - 0.3 %
Март 2016 г.    - 0.7 %
Април 2016 г.    0.00 %
Май 2016 г.    0.00 %
Юни 2016 г.    -0.1 %
Юли 2016 г.    1.00 %
Август 2016 г.    0.00 %
Септември 2016 г.    -0.5 %
*Източник:НСИ

ЛИХВЕН РИСК

Лихвеният риск е свързан с възможни, евентуални, негативни промени в лихвените нива, установени от финансовите институции на Република България.
На 08.10.2016 г. Управителният съвет на ЕЦБ реши, лихвеният процент по основните операции по рефинансиране и лихвените проценти по пределното кредитно улеснение и депозитното улеснение да останат непроменени на нива от 0.00 %, 0.25% и -0.40 % съответно и продължава да очаква, че те ще останат на сегашните или на по-ниски равнища за продължителен период от време и доста след приключването на нетните покупки на активи от страна на Евросистемата. Управителният съвет потвърди, че месечните покупки на активи за 80 млрд. евро са предвидени да се провеждат до края на март 2017 г., а при необходимост и след това, но при всички случаи до установяването на трайна корекция в тренда на инфлацията, който да съответства на целта на УС на ЕЦБ за инфлацията.

Основните лихвени проценти, определени от БНБ за периода
01.01.2016 – 30.09.2016 г. са:
Месец    Основен лихвен процент
Януари 2016 г.    0.01 %
Февруари 2016 г.    0.00 %
Март 2016 г.    0.00 %
Април 2016 г.    0.00 %
Май 2016 г.    0.00 %
Юни 2016 г.    0.00 %
Юли 2016 г.    0.00 %
Август 2016 г.    0.00 %
Септември 2016 г.    0.00 %

                              *Източник:БНБ

ДАНЪЧЕН РИСК

Системата на данъчното облагане в България все още търпи сериозно развитие и промяна, и е възможно да бъде приета противоречива данъчна практика както на държавно, така и на местно ниво.
Към настоящия момент дейността на дружества със специална инвестиционна цел е освободена от корпоративен данък печалба. При промяна на тази данъчна преференция е възможно да настъпи временен спад на интереса на инвеститорите към такива ценни книжа. Емитентът може да ограничи този негативен ефект, като приложи система на избор и управление на портфейла от активи, която в максимална степен да гарантира запазване и нарастване на стойността на вложените средства на неговите акционери.
Важно е инвеститорите да са запознати с риска стойността на инвестицията в ценни книжа на Дружеството да бъде засегната неблагоприятно от възможни промени в данъчното законодателство, включително в неговото тълкуване и прилагане.

ПОЛИТИЧЕСКИ РИСК

Политическият риск е вероятността от смяна на Правителството или от внезапна промяна в неговата политика, от възникване на вътрешнополитически сътресения и неблагоприятни промени в стопанското законодателство, в резултат на което средата, в която оперират местните стопански субекти да се промени негативно, a инвеститорите да понесат загуби.
Политическите рискове за България в международен план са свързани с поетите ангажиментите за осъществяване на сериозни структурни реформи в страната в качеството й на равноправен член на ЕС, повишаване на социалната стабилност и ограничаване на неефективните разходи.
Основният извод в доклад за България на Economist Inteligence Unit (EIU) е, че въпреки фискалните подобрения през периода януари - август след прогреса в консолидацията през 2015 г. са налице някои рискове за бюджета на България през 2016-17 г., произтичащи от проблеми в енергийния сектор. Причината, въпреки снижаването на дефицита в сектора вследствие на реформите през 2015 г. е фактът, че през юни международният арбитражен съд реши НЕК да плати 550 млн. евро на руската „Атомстройекспорт“ заради решението на България да се откаже от проекта за АЕЦ „Белене“. Въпреки че компенсацията е само половината от това, което Русия иска, тя представлява значителна сума за финансово затруднената НЕК и вероятно ще трябва финансиране от публични фондове. Основната прогноза на Economist Inteligence Unit (EIU) е, че фискалната консолидация ще продължи да надминава целите на правителството в средносрочен план.
България, както и другите държави – членки на ЕС от региона, продължава да бъде сериозно засегната от общо европейския проблем с интензивния бежански поток от Близкия Изток.
След заседанието на Европейския съвет в Братислава на 16.09.2016 г. Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер обяви, че Европейският съюз ще предостави 160 млн. евро на България за управление на границите и преодоляване на миграционната криза. Помощта за страната ни се очаква да бъде изплатена на два транша. Европейският съвет е решил 108 млн. евро да бъдат отпуснати първоначално  за нуждите на България, като целта е тази сума да достигне 160 млн. евро, каквото е било искането на българския премиер.
Политическият риск ще се увеличи в случай, че настоящото правителство не успее да предприеме адекватни мерки за финансово и икономическо стабилизиране на страната, както и за последователно извършване на сериозни реформи в съдебната система и във всички нереформирани сфери на обществения живот.
Други фактори, които също влияят на този риск, са евентуалните законодателни промени и в частност тези, които касаят стопанския и инвестиционния климат в страната.

НЕСИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ

Специфичните рискове намират проявление и са свързани с конкретната сфера на дейност на “ЧИСТОТА-ИСКЪР” ЕООД, . Дружеството, изпълнявайки проектите си, ще бъде изложено на следните групи рискове:

 ДОСТЪП ДО ИЗТОЧНИЦИ И ЦЕНА НА ФИНАНСИРАНЕ

Разработването и изпълнението на инвестиционни проекти на дружеството в известна степен е зависимо от външно финансиране. Възможностите за бърз достъп до кредитен ресурс на приемлива цена (лихвени проценти по кредитите) пряко ще рефлектира върху възвръщаемостта на направените инвестиции, съответно върху размера на годишната печалба на Дружеството и доходите на акционерите.
Финансовите институции отпускат все по – малко кредити. Основните причини за това  са спадът в цените на жилищата и по-малкият процент на финансиране от страна на банките.
КРЕДИТЕН РИСК
Кредитният риск представлява рискът даден контрагент да не заплати задължението си към Дружеството. Дружеството е изложено на този риск от неизпълнение или просрочие на длъжниците, преструктуриране на задължението при условия, които Дружеството иначе не би разглеждало, индикации, че длъжник ще изпадне в неплатежоспособност, неблагоприятни промени в статуса на плащанията на длъжник, които водят до неизпълнение, депозиране на средства и инвестиции. Дружеството редовно следи за неизпълнението на задълженията на клиентите си и другите контрагенти и използва тази информация за контрол на кредитния риск.

6. Информация за сключени големи сделки между свързани лица през третото тримесечие на 2016 г.

    
През отчетното тримесечие „ЧИСТОТА-ИСКЪР” ЕООД  е сключило договор № СО А16-Д255-480/30.08.2016 г. със Столична община с предмет „Услуги за зимно поддържане и почистване на пътища в Природен парк „Витоша“; част от републиканските пътища и общинската пътна мрежа на територията на Столична община по Обособена позиция 5 Услуги по зимно поддържане и почистването част от общинска пътна мрежа на територията на район Кремиковци.


24.10.2016 г.
гр. София

За "ЧИСТОТА-ИСКЪР" ЕООД, гр. София:……………………………….
       Джоанна Кръстева Димитрова
                     /Управител/
                   

Добави в:
Svejo.net svejo.net
Facebook facebook.com

19min.bg си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.

Толерира се използването на кирилица.

Няма коментари към тази новина !

RSS

Най-нови

Над 900 прокурори подкрепиха Евгени Иванов за ВСС

Над 900 прокурори подкрепиха Евгени Иванов за ВСС

Изборът за член на ВСС е успешен. Евгени ...

реклама

цяла българия времето в момента

 • Бургас

  темп. 16.32 °

  вятър. 3.6 м/с

 • Варна

  темп. 14.18 °

  вятър. 1.5 м/с

 • София

  темп. 9.27 °

  вятър. 1.5 м/с

към тв програма тв програма

бТВ Синема 27 септември 21:00ч.

Ченгето от Белвил

В ролите: Омар Си, Луи Гузман, Ерик Ебуане, Исака Савадого, Жюли Ферие, Франк Гастамбид

виц на деня

Гошко, имаш си сестричка! Какво ще кажеш? - Какво да кажа, татко? Та вие сте ме поставили пред свършен факт!
 

към хороскоп хороскоп

близнаци