Свързани новини

16.07.2018 09:29

ЕК не е искала бг клането

Видян 4015 пъти | Коментари 3
Гласували 1 рейтинг: 5.0000
много слаба слаба добра много добра страхотна
Европейската комисия не е искала от България клането на животни,което нашите власти решиха и силово наложиха,както личи от решението на Брюксел:"

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/954 НА КОМИСИЯТА

от 4 юли 2018 година

за установяване на определени защитни мерки с оглед на предотвратяване на разпространението на чумата по дребните преживни животни в България

(нотифицирано под номер С(2018) 4374)

(само текстът на български език е автентичен)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 9, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (2) , и по-специално член 10, параграф 4 от нея,

като има предвид, че:

(1)
    

Чумата по дребните преживни животни (ЧДПЖ) е тежко вирусно заболяване на дребните преживни животни, а именно овцете и козите, което се предава основно чрез пряк контакт. Заболеваемостта и смъртността поради ЧДПЖ могат да са много високи, особено в райони, където ЧДПЖ се наблюдава за първи път, и тя може да има сериозни икономически последици за земеделския отрасъл. ЧДПЖ не се предава на човека. ЧДПЖ е ендемична в много държави в Африка, Близкия изток и Азия и поражда сериозни опасения за здравето на животните и хуманното отношение към тях.

(2)
    

В Директива 92/119/ЕИО на Съвета (3) се определят общи мерки за борба с някои болести по животните, включително ЧДПЖ. Сред тях са мерки за борба, които трябва да бъдат предприети при съмнение и потвърждение на наличието на ЧДПЖ в стопанство. Тези мерки за борба включват също така създаването на предпазни и надзорни зони около огнищата и други допълнителни мерки за борба с разпространението на това заболяване.

(3)
    

На 23 юни 2018 г. България нотифицира Комисията и останалите държави членки за едно огнище на ЧДПЖ в три стопанства за дребни преживни животни, където животните пасат заедно в община Болярово, област Ямбол в България.

(4)
    

България предприе мерките за борба, предвидени в Директива 92/119/ЕИО, и по-специално унищожаването на заразените стада и създаването на предпазни и надзорни зони около огнищата, както е предвидено в посочената директива. Надзорът беше също така засилен в общините в съседство със засегнатите зони, както и в общините, разположени по границата на Съюза с трети държави, които не са свободни от ЧДПЖ.

(5)
    

В допълнение към мерките за борба, предвидени в Директива 92/119/ЕИО, е необходимо да се предприемат допълнителни защитни мерки, за да се предотврати разпространението на ЧДПЖ. Съответно, за да се предотврати разпространението на ЧДПЖ към други райони на България, към други държави членки и към трети държави, особено чрез търговия с дребни преживни животни и зародишни продукти от тях, следва да се контролират изпращането на пратки с дребни преживни животни и пускането на пазара на определени продукти, получени от дребни преживни животни.

(6)
    

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/911 на Комисията (4) беше прието, за да се предотврати разпространението на ЧДПЖ към други части на България, към други държави членки и към трети държави. В посочения акт са предвидени временни защитни мерки, и по-специално забрана на изпращането на пратки с дребни преживни животни и пускането на пазара на определени продукти, получени от дребни преживни животни от област Ямбол в България.

(7)
    

След датата на приемане на Решение за изпълнение (ЕС) 2018/911 България нотифицира Комисията за ново огнище на ЧДПЖ на територията си — в стопанство за дребни преживни животни в област Бургас.

(8)
    

Също така България нотифицира Комисията, че след появата на посоченото ново огнище е предприела необходимите мерки, изисквани по силата на Директива 92/119/ЕИО, включително създаването на предпазни и надзорни зони около стопанството със заразени животни на територията си.

(9)
    

Защитните мерки, предвидени в настоящото решение, следва да отчитат актуалната епидемиологична ситуация в България и да заменят временните защитни мерки по Решение за изпълнение (ЕС) 2018/911. Поради това посоченото решение следва да бъде отменено.

(10)
    

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

С настоящото решение се установяват определени защитни мерки с оглед на предотвратяване на разпространението на чумата по дребните преживни животни в Съюза.

То се прилага към дребните преживни животни, семенната течност, яйцеклетките и ембрионите от тези животни, както и към определени стоки от тях.

Член 2

За целите на настоящото решение се прилагат следните определения:

a)
    

„дребни преживни животни“ са животни от рода на овцете и козите;

б)
    

„странични животински продукти“ са странични животински продукти, както са определени в член 3, точка 1 от Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета (5);

в)
    

„производни продукти“ са производни продукти, както са определени в член 3, точка 2 от Регламент (ЕО) № 1069/2009.

Освен това се прилагат определенията от приложение I към Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета (6) .

Член 3

България забранява изпращането от районите, посочени в приложението, до други части на България, до други държави членки и до трети държави на следните стоки:

a)
    

дребни преживни животни;

б)
    

семенна течност, яйцеклетки и ембриони от дребни преживни животни.

Член 4

1.   България забранява пускането на пазара на следните стоки извън районите, посочени в приложението, когато тези стоки са произведени от дребни преживни животни, произхождащи от посочените в приложението райони:

a)
    

прясно месо;

б)
    

мляно месо и месни заготовки, произведени от месото по буква а);

в)
    

месни продукти и обработени стомаси, пикочни мехури и черва за консумация от човека, произведени от месото по буква а), различни от тези, които са преминали обработка за елиминиране на някои ветеринарно-санитарни рискове съгласно приложение III към Директива 2002/99/ЕО на Съвета (7);

г)
    

сурово мляко и млечни продукти, различни от тези, които са преминали обработка в херметически запечатани контейнери при стойност на F0 3,00 или повече, както е описано в приложение III към Директива 2002/99/EО;

д)
    

продукти, съдържащи стоките по букви а) — г);

е)
    

странични животински продукти.

2.   Чрез дерогация от забраната по параграф 1, буква е) от настоящия член компетентният орган може да разрешава изпращането на странични животински продукти под официален надзор, предназначени за преработване в производни продукти или унищожаване в одобрено предприятие на територията на България в съответствие с правилата по член 4, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1069/2009.

Член 5

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/911 се отменя.

Член 6

Настоящото решение се прилага до 28 декември 2018 г.

Член 7

Адресат на настоящото решение е Република България.

Съставено в Брюксел на 4 юли 2018 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията

(1)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13.

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29.

(3)  Директива 92/119/ЕИО на Съвета от 17 декември 1992 г. за въвеждане на общи мерки на Общността за борба с някои болести по животните и на специфични мерки относно везикулозната болест по свинете (ОВ L 62, 15.3.1993 г., стр. 69).

(4)  Решение за изпълнение (ЕС) 2018/911 на Комисията от 25 юни 2018 г. за установяване на временни защитни мерки с оглед на предотвратяване на разпространението на чумата по дребните преживни животни в България (ОВ L 161, 26.6.2018 г., стр. 67).

(5)  Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти) (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 1).

(6)  Регламент (EО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55).

(7)  Директива 2002/99/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека (ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Следните общини в България:


    

общини Болярово и Елхово в област Ямбол,

Добави в:
Svejo.net svejo.net
Facebook facebook.com

19min.bg си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.

Толерира се използването на кирилица.

  • 003 JamesUnali 18.10.2018 20:30

    Заказать seo поисковую оптимизацию сайта, Заказать услуги по продвижению сайта По всем возникшим вопросам Вы можете обратиться в скайп логин pokras7777 Аренда выделенных серверов по приемлимым ценам Раскрутка сайта под ключ

  • 002 Anonimen 16.07.2018 10:19

    Пред немският вестник „Neue osnabrücker zeitung“ германски политик хвърли светлина по въпроса какво точно се случва в селата в Странджа в България. Засега от медията не посочват името на немският политик, но това което той разказва за случая ще шокира обществеността в България. Ето какво е разказал немският политик, като е обяснил, че при евентуален иск срещу медията в съда ще застане с лицето и името си пред обществеността в Германия и ще покаже и документите за които говори, защото скандала е огромен и Европа, за да се оттърве от мигрантите си, ги връща в България срещу милиарди евро, които и досега се даваха, но за огради по границата. Публикуваме думите му, без редакторска намеса: „Преди месец Бойко Борисов премиер на България и канцлера Ангела Меркел подписаха договор с който в България ще се върнат над 150 000 мигранти от Германия и Франция, в договора е посочено, че трябва да се изгради нова бежанска буферна зона на 10 км. от границата с Турция в Ямболски регион близо до Елхово, като са посочени и имена на села като Странджа, Шарково, Воден, Крайново, като за целта в буферната зона няма да живеят българи, а само обслужващ персонал, който до една година трябва да е изцяло и само от мигранти. Естествено, за да не съм голословен искам да ви представя една част от документите, но засега не трябва да ги пубикувате и се надявам на вашата честност и почтеност. Парите които ще получи България за това за период от 3 години, докато Бойко Борисов е на власт в България, защото тогава им изтича мандата на правителството е 3 милиарда евро. Естествено това за Германия и Франция е много добре, защото ще се оттърват от една част от мигрантите си, но за България след събитията от последните няколко дена, явно се превръща в проблем и канцлера надали е знаела, че да се случи всичко това, което е записано в договора между нея и Борисов, ще се стигне до избиване на животни и изселване на българи от семейните им огнища, което се случва в момента в България. Според данните с които разполагаме българското правителство избива масово животни на хора именно в тези села с обяснението, че имало някаква чума според френска лаборатория, която обаче не била доказана?! Тук трябва да се върнем в началото, че мигранти в България ще се карат именно от Германия и Франция и няма да е чудно изобщо, ако лаборатороията е поредната измислица на някой в България с цел да се освободи територията за лагерите с бежанците или по точно новата буферна зона. Нехуманното отношение към животните, използването на неквалифициран персонал за евтанизирането на добитъка и никаквата информираност на населението в момента създават огромно напрежение в Бъгария, което води до спонтанни бунтове, но властта е впрегнала цялата мощ на полицията и жандармерията с цел да разчисти района. Което според мен не по правилата на нито един нормално мислещ човек на планетата Земя, но искам да отбележа и друго, което се крие от населението в България и то е че според правилата на ЕС за евтаназията на всяко едно дребно преживно животно се заплащат средно около 550 евро на глава на собственика, но доколкото разбирам в България те получават едва 75 – 100 евро накрая, което пък от своя страна води до други въпроси, къде отиват останалите пари и дали не се крадат от политиците в България, за които винаги се е знаело, че са много корумпирани, но пък са удобни при гласуванията в Европарламента, защото никога не са били опозиция на решенията на Германия и Франция. Днес в Германия трябва да си зададем само един въпрос и той е нормално ли е, заради комфорта на нашата държава да се избиват и изселват цели райони в държва членка на ЕС и докога ще се крие от обществеността, че Европа вече не може да се справи с мигрантската криза и това тепърва ще става още по – голям проблем, защото според немското разузнаване има вече настроения всички мигранти особено от Афганистан и Пакистан да създадат на територията на някоя от страните в близост до Турция членки на ЕС – Гърция или България своя нова автономна държава в която да развият своят бит и култура“

  • 001 Бай мъжки полов хуй 16.07.2018 09:39

    ОПГ-ШАЙКАТА в действие на 16.07.2018 в 00:09 Германски политик - "В България започна евтанизирането на животни по плана на Меркел и Борисов за новата буферна зона за върнатите мигранти...." http://www.budnaera.com/201802f/180401279.html

RSS

Най-нови

реклама

към тв програма тв програма

бТВ Синема 22 май 21:00ч.

Море от любов

Режисьор: Харолд Бекер
В ролите: Елън Баркин, Ал Пачино, Джон Гудмън

виц на деня

Съвет към мъжете:
- Ако попаднете на остров, населен само с жени и поискат да ви убият - поискайте си едно предсмъртно желание. Да ви убие най-грозната. Така ще доживеете до дълбоки старини.

 

 

към хороскоп хороскоп

рак